برنامه ریزی خطوط هواپیمایی با در نظر گرفتن محدودیت‌های عملیاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، گروه مهندسی صنایع، البرز، ایران

2 دانشیار، دانشگاه خوارزمی، گروه مهندسی صنایع، البرز، ایران(عهده دار مکاتبات)

3 استادیار، دانشگاه خوارزمی، گروه مهندسی صنایع، البرز، ایران

چکیده

از گذشته تا به امروز به علت بالا بودن هزینه‌های مربوط به صنعت هوایی و هواپیماها، برنامه‌ریزی برای این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. یکی از مسائل مربوط به صنعت هوایی، مسئله‌ی مسیریابی هواپیماها و تعیین تعداد هواپیماهای مورد نیاز در هر برنامه‌ی پروازی است. این مسائل، بخش قابل توجهی از هزینه‌های صنعت هوایی را برعهده دارند. از طرفی با توجه به یک سری محدودیت‌ها و قوانینی که شرکت‌های هواپیمایی در برنامه‌ها‌ی پروازی برای هر هواپیما دارند، به دست آوردن یک برنامه‌ی پروازی مناسب به منظور تعیین تعداد هواپیماهای مورد نیاز، کمینه سازی هزینه‌های مربوط به هواپیما‌ها و هزینه‌های ناشی از فروش از دست رفته دارای اهمیت زیادی است. از طرفی با توجه به NP-hard بودن این مسئله، حل دقیق مدل در سایزهای بزرگ امکان پذیر نمی‌باشد؛ لذا با کمک الگوریتم‌های فراابتکاری چون ژنتیک و شبیه سازی تبرید به حل مسئله در سایزهای بزرگ پرداختیم و نتایج حاصل از آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کردیم و در نتیجه به برتری الگوریتم شبیه سازی تبرید نسبت به الگوریتم ژنتیک رسیدیم.

کلیدواژه‌ها