رسانه های اجتماعی و استراتژی های ارتباطی بازاریابی در بانکداری نوین

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت رسانه، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مدیریت، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت رسانه، تهران، ایران

4 استاد، دانشگاه تهران، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

5 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

در بانکداری نوین، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند در امور مرتبط با بازاریابی، خدمات مشتری و اطلاع‌رسانی به هنگام، از کاربران حرفه‌ای رسانه‌های اجتماعی بشمار آیند؛ زیرا استفاده از رسانه‌های اجتماعی، عاملی مؤثر در موفقیت بانک‌های امروزی خواهد بود. از سوی دیگر با توجه نقش رسانه‌ها در استراتژی‌های ارتباطی بازاریابی، این پژوهش هدف اصلی خود را بررسی عوامل مؤثر بر رسانه‌های اجتماعی در استراتژی‌های ارتباطی بازاریابی قرار داده است. پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی و به منظور گردآوری اطلاعات، نظرات اساتید، خبرگان، صاحب‌نظران حوزه بانکداری و مدیران ارشد و میانی شعب بانک تجارت در قالب 210 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. پس از اینکه نرمال بودن تمامی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف تأیید شد؛ با استفاده از آزمون­های آماری به راستی آزمایی فرضیه­های پژوهش پرداخته شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در پژوهش سطح معناداری مناسبی قرار داشته و رتبه‌بندی میانگین متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری را نشان می­دهد. افزایش موانع قانونی، پذیرش مشتریان و فرهنگ اجتماعی به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی را تعیین می‌کند و میان وضعیت موجود چهار متغیر پژوهش تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ یعنی دارای رتبه یکسانی نیستند. رتبه‌های به‌دست‌آمده به ترتیب از رتبه 1 تا 4 عبارتند از: پذیرش مشتریان (93/2)، زیرساخت (90/2)، فرهنگ اجتماعی (53/2) و موانع قانونی (63/1). همچنین میانگین نمرات مؤلفه‌ها و متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت و سن، برخلاف تحصیلات تفاوت معناداری را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها