تدوین الگوی مدیریت دانش (شناسایی زیرساخت‌ها، ابزارها و حوزه های دانشی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه افسری امام علی (ع) ، گروه مدیریت، تهران، ایران (عهده دارمکاتبات)

2 استادیار، دانشگاه افسری امام علی (ع)، گروه مدیریت ، تهران، ایران

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ، تدوین الگوی مناسب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺑﺎﻧﮏ حکمت ایرانیان ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. به همین دلیل، از هر دو رویکرد کمی و کیفی به طور جداگانه در تکمیل الگو، پیروی شده است. در فاز کمی، از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 14زیرساخت­ مدیریت دانش شناسایی شده و میزان ارتباط آنها با چرخه مدیریت دانش از طریق آزمون پیرسون 36 درصد حاصل شد. همچنین در فاز کیفی و از طریق مصاحبه از مدیران بانک، خواسته شد تا مهمترین حوزه‌های دانشی بانک را بیان کنند که چهار حوزه بازاریابی، مدیریت ریسک، مشتری مداری، و منابع انسانی به عنوان حوزه‌های دانشی شناسایی شدند. سپس در بخشی از فاز کمی از طریق پرسشنامه از نمونه آماری(148 نفر) خواسته شد تا ضمن تعیین میزان کاربرد ابزارهای مدیریت دانش در بانک، نوع ابزار لازم را برای بهبود حوزه­های چهارگانه فوق، ذکر کنند. بر اساس شمارش فراوانی پاسخ­ها، 8 ابزار برای بازاریابی، 14 ابزار برای مدیریت ریسک، 15 ابزار برای مشتری مداری و 8 ابزار هم برای حوزه منابع انسانی بانک، قابل کاربرد تشخیص داده شد. بر اساس مدل نقشه گونه انتهای مقاله، 14 زیرساخت مدیریت دانش می­توانند چرخه مدیریت دانش را در حوزه­های چهارگانه تسهیل کنند و از طرف دیگر، ابزارهای دانشی متناسب با هر حوزه هم می­توانند تحقق اهداف حوزه­ای را محقق سازند. مساعدت اصلی مقاله، شناسایی حوزه­های دانشی بانکداری و دسته­بندی ابزارهای مدیریت دانش در این حوزه‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها