ارائه الگوی توانمند سازی کارکنان در صنعت خودروسازی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه مدیریت، البرز، ایران

چکیده

در این مقاله توانمندسازی شغلی کارکنان شرکت خودروسازی سایپا مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته است و با مطالعات کتابخانه ای و تجمیع نظریات خبرگان هفت عامل به عنوان عوامل اصلی توانمندسازی مد نظر قرار گرفته است. سپس به منظور اولویت بندی و تعیین وابستگی بین عوامل از روش تحلیل شبکه ای و پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده است. سپس به کمک نرم افزار آماری SPSS میانگین وزنی پاسخ‌ها تعیین و جهت تحلیل تاثیرات متقابل متغیرها بر یکدیگر داده‌ها با استفاده از نرم افزار Super Decision عوامل رتبه بندی شدند؛ در این میان مولفه حق انتخاب در رتبه اول و سایر عوامل در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند؛ نتایج حاصل جهت برخورداری از مدلی که امکان تغییر در هر یک از شاخص‌ها و تجزیه تحلیل نتایج آنها را در برداشته باشد، با رویکرد پویایی سیستم مورد شبیه سازی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها