عوامل سازمانی موثر بر ارتقای بهره وری کارمندان در سازمان‌های پروژه محور صنعت ساخت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت پروژه و ساخت، تهران،نهران (عهده دار مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری ، دانشگاه نیو ساوت ولز، مهندسی عمران و محیط زیست، سیدنی، استرالیا

چکیده

شناخت و مدیریت عوامل مشوقانه و بهبود ارتباطات در توسعه کارایی کارمندان نقش مهمی دارد. با این وجود میزان اهمیت عوامل یاد شده، در سازمان‌های پروژه محور مورد بررسی قرار نگرفته­اند. هدف از این مقاله، شناخت عوامل موثر بر بهبود کارایی کارمندان در سازمان‌های پروژه محور به­عنوان یک پارامتر مهم بویژه در کشورهای در حال توسعه می­باشد. به­منظور دستیابی به این هدف، مدلی مفهومی طرح شده است و از طریق دو روش تحلیل وضع موجود و نیز استفاده از پرسشنامه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، با کاربرد روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS، تجزیه و تحلیل شده و نهایتا نتایج مورد بحث قرار گرفته­اند. در این پژوهش میزان تاثیر عوامل سازمانی بر ارتقای عملکرد کارمندان براساس یک مدل مفهومی متشکل از سه سازه مدیریت توسعه، مدیریت عملکرد و پاداش و مدیریت ارتباطات بررسی شده است. نتایج نشان داد که هر سه سازه بطور معنادار و مثبتی بر ارتقای کارایی کارمندان موثر بوده و 86 درصد ارتقای کارایی منابع انسانی توسط آن‌ها قابل توضیح است. در این میان مدیریت توسعه با میزان تاثیر472/0 واحد، موثرترین فاکتور بر ارتقای کارایی کارمندان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها