استخراج شاخص‌ها و آسیب شناسی ارائه خدمات ارتباطی بر روی شبکه ملی اطلاعات

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام(ره) شهر ری، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران شبکه ملی اطلاعات ارائه مطلوب و با کیفیت خدمات ارتباطی بر روی بستر شبکه ملی اطلاعات است و از مهمترین لازمه‌های ایجاد مطلوبیت، وجود شاخص‌هایی است که بر مبنای آن بتوان وضع موجود را ارزیابی و وضع مطلوب را متصور شد. در این پژوهش تلاش شده است تا در وهله اول شاخص‌هایی کلی برای ارائه خدمات ارتباطی استخراج شود که کلیه ملاک‌های بومی و ملی را نیز مدنظر داشته باشد و در وهله بعد، از همین شاخص‌ها جهت آسیب شناسی و تعیین وضعیت فعلی عملکرد در راستای ایجاد زیرساخت فنی و محتوایی ارائه خدمات ارتباطی بر روی بستر شبکه ملی اطلاعات استفاده شود. این پژوهش با استفاده از مطالعه کتابخانه ای، روش گراندد تئوری و روش دلفی انجام گرفته و نتایج به دست آمده از آن، نشان می‌دهد که در اکثر حوزه­های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، به جز حوزه‌های مرتبط با مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اطمینان و اعتبار مالی، هنوز مطالعات و تحقیقات کافی صورت نگرفته و ضروری است تا پیش از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، این تلاش‌ها و مطالعات به ویژه در حوزه‌های مرتبط با مشتریان دریافت خدمات ارتباطی، تکمیل گردد.

کلیدواژه‌ها