شناسایی چالش‌ها و راهکارهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکرد تولید در کلاس جهانی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه مازندران، گروه مدیریت، مازندران، ایران (عهده دارمکاتبات)

2 استاد، دانشگاه مازندران، گروه مدیریت، مازندران، ایران

3 دکتری، دانشگاه مازندران، گروه مدیریت، مازندران، ایران

چکیده

پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بازار رقابتی بزرگی را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی می‌گشاید که از طریق آن می‌توانند توانمندی­های خویش را جهانی سازند. بسیاری از صنایع در محیط رقابتی کنونی نیازمند برنامه­ریزی و تصمیم­گیری مناسب جهت عضویت در مجامع بین­المللی با رویکرد رسیدن به کلاس جهانی هستند؛ چنانچه کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است درنیاید، عملا قادر به رقابت در بازارهای جهانی نخواهد بود. باتوجه به عضویت اکثریت کشورهای جهان در این سازمان و حجم کلان مبادلات بین کشورهای عضو، نظرات مخالف و موافق بسیاری پیرامون پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و چالش­های قبل و بعد از الحاق وجود دارد. براساس نظرکاوی انجام شده چالش­های الحاق به این سازمان راهکارهایی برای نحوه مواجهه صنعت خودروسازی با چالش‌های پیش رو در راستای پیوستن ایران به سازمان مذکور ارائه شده است. نظر به اهمیت این موضوع هدف اصلی این نوشتار، بکارگیری روش دیمتل برای شناسایی و رتبه­بندی چالش­ها و ارائه راهکارهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکرد تولید در کلاس جهانی در صنعت خودروسازی ایران با بهره­گیری از مدل سه­شاخگی است که طی فرایند اجرایی پژوهش، بعداز شناسایی چالش­ها، به تعیین روابط شبکه­ای و سپس ارائه راهکارها و اولویت­بندی آنها خواهیم پرداخت. در پایان مقاله موارد مذکور جمع‌بندی شده، بحث و مقایسه و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها