بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و حکمرانی مطلوب

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی روزبهان، گروه مهندسی صنایع، ساری، ایران

2 دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه مهندسی صنایع، تهران،ایران

چکیده

مشکل بسیاری از سازمان‌های ایران، دوری از مباحث علمی و پذیرفته شده در جهان است. این مشکلات و مسائل در سازمان‎‌‌‌های دولتی بیشتر خودنمایی می‌کند. حکمرانی مطلوب و رهبری خدمتگزار دو مبحث مهم و فراگیر در وضعیت امروزه سازمان‌ها در سراسر جهان هستند. در این پژوهش به بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و مولفه‌های حکمرانی مطلوب در دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداخته شده است. در این راستا پرسشنامه‌ای مشتمل بر 44 سوال طراحی گردید. جامعه آماری تحقیق 291 نفر بوده است. هدف اصلی این تحقیق تعیین ارتباط وثیق و معنادار میان حکمرانی مطلوب سازمانی و رهبری خدمتگزار است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع­آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل روش مدل­یابی معادلات ساختاری است. داده‌ها با استفاده از نرم­افزار اسمارت پی ال اس تحلیل گردید. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه با توجه به ضریب مسیر 269/0 نشان می‌دهد که رهبری خدمتگزار، رابطه معنادار و ضعیف با حکمرانی مطلوب و تأثیری مثبت بر آن دارد. با توجه به ضریب مسیر 766/0، رهبری خدمتگزار، با نتیجه‌گرایی و با توجه به ضریب مسیر 720/0 با ارتقای ارزش‌ها رابطه‌ای معنادار و قوی و تأثیری مثبت بر آن‌ها دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین رهبری خدمتگزار و مولفه‌های حکمرانی مطلوب رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها