تاثیر چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات بر کیفیت کنترل های داخلی وکیفیت گزارشگری مالی شرکت های موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

کنترل غیرمستقیم عملیات سازمانی و دوری مدیران ارشد از فعالیت­های تجاری باعث گردیده، مدیریت برای انجام وظایف خود به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی به عنوان جزئی لاینفک از سیستم مدیریت کارآمد روی آورد. برای کنترل داخلی، الگوهای متنوعی طراحی و معرفی شده­اند و این سیستم­ها همواره دارای نقاط ضعف و قوتی هستند. مهمترین دلیل ضعف سیستم­های کنترل داخلی در واحدهای تجاری، سنتی بودن سیستم­ها و به روز نشدن آنها است. در این مقاله به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و اصول کوزو و جهت بهبود نقاط ضعف کنترل داخلی به بررسی چارچوب یکپارچه به روز شده کوزو، اهداف و اجزای آن می‌پردازیم.هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات (COBIT) بر کیفیت کنترل­های داخلی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر اساتید حسابداری، اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان داخلی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بوده که حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی و بر مبنای فرمول کوکران 182 نفر می­باشد. برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر متخصصان و برای بررسی پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن 75.7% محاسبه شده و بیانگر این مطلب است که پرسشنامه از پایایی و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است .نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان می­دهد که چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات بر کیفیت کنترل­های داخلی و کیفیت گزارش­های مالی شرکت­های موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها