تأثیر ارزیابی 360 درجه بر عدالت سازمانی ادراک شده و پایداری شرکت

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران (عهده دارمکاتبات)

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

روندهای زیست محیطی در مورد محیط طبیعی، از بین بردن منابع طبیعی در حال حاضر یکی از مهمترین چالش­های دولت و صنعت در سراسر جهان است. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فعالیت­های منابع انسانی در هر سازمانی است و عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان یکی از عوامل مهمی است که اهمیت ارزیابی را بیش از پیش نشان داده است. از این رو ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ۳۶۰ درجه بر عدالت سازمانی ادراک شده و پایداری شرکت است. پژوهش از نظر نحوه گرآوری داده­ها از نوع توصیفی - همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاد شد و برای روایی آن از نظر خبرگان استفاده گردید و به منظور بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه تحقیق را کارکنان و کارشناسان شرکت فولاد اهواز تشکیل می­دهند که به کمک روش نمونه­گیری تصادفی ساده 310 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از مشخص شدن نرمال بودن داده­ها با استفاده از ضریب چولگی و کشیدگی از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده شد. نتایج نشان دهنده این است که ارزیابی 360 درجه تأثیر مثبت و معناداری بر عدالت سازمانی (توزیعی، رویه­ای و تعاملی) دارد، همچنین عدالت رویه­ای و تعاملی تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری شرکت دارد ولی تأثیر عدالت توزیعی بر پایداری شرکت معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها