بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 ستادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

   هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها و بحران مالی آنها می باشد. برای ارزیابی حاکمیت شرکتی شرکتهای تحت بررسی، از چهار بعد افشاء و شفافیت، ترکیب هیئت مدیره، حق رأی سهامداران، ساختار مالکیت و کنترل استفاده شده است. نمونه مورد بررسی شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1394 می باشد. شاخص Q توبین، بازده کل دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام برای سنجش عملکرد و همچنین، شاخص رتبه Z برای سنجش بحران مالی استفاده شد. برای بررسی رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده دلالت بر این دارد که کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیر معنی داری بر بازده کل دارایی ها، بازده حقوق صاحبان و ارزش شرکت دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیر معنی داری بر بحران مالی ندارد.

کلیدواژه‌ها