تاثیر رتبه مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر برآورد سرمایه‌گذاران از ارزش بنیادی شرکت

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استاد، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر رتبه مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر برآورد سرمایه­گذاران از ارزش بنیادی شرکت است. با عنایت به عدم رتبه­بندی شرکت­ها از نظر مسئولیت­پذیری اجتماعی در ایران، برای تعیین رتبه مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران از پرسش­نامه‌ای بومی‌سازی شده با مقیاس لیکرت 5 نقطه‌ای شامل 130 سوال در نه حوزه اصلی 1-حوزه اقتصادی 2-مشارکت اجتماعی 3-نظام راهبری شرکتی 4-حقوق­انسانی و شایسته سالاری 5-زیست محیطی و توسعه پایدار 6-مذهبی 7-محصولات 8-حوزه اخلاق (سازمانی،حرفه‌ای، اجتماعی) 9-فرهنگی استفاده شده است. برای آزمون روایی تحقیق، پرسش‌نامه به شکل مقدماتی تهیه شد و بعد از تکمیل آن، نظر خبرگان اخذ و اصلاحات نهایی به عمل آمد و برای آزمون پایایی پاسخ‌های اخذ شده از 319 شرکت بورسی و فرابورسی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. این پژوهش از نوع پیمایشی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و از حیث هدف، از نوع پژوهش بنیادی است. روش پژوهش حاضر از نوع استقرایی و پس­رویدادی است. داده­های تحقیق حاضر مقطعی بوده و جامعه آماری تحقیق، تمام شرکت­های بورسی و فرا بورسی است که صورت مالی سال 1394 آنها در دسترس است. آزمون فرضیه­های تحقیق در محیط آزمایشی جهت بررسی تاثیر رتبه مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر برآورد سرمایه­گذاران از ارزش بنیادی شرکت انجام شده است که برآورد ارزش بنیادی 319 شرکت توسط 30 نفر از بین فعالان بازار سرمایه و سرمایه­گذاران حرفه­ای با استفاده از مدل سود باقی مانده پن من 2009 صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه­ها از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون تی­وابسته یا زوجی و آزمون والد استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد سرمایه­گذاران با آگاهی از رتبه مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌توانند برآورد دقیق­تری از ارزش­های بنیادی شرکت نمایند. به بیان دیگر، برآورد سرمایه­گذاران بدون آگاهی از رتبه مسئولیت‌پذیری و با استفاده صورت­مالی سنتی، از ارزش بنیادی شرکت در زمانی که عملکرد مسئولیت اجتماعی منفی (مثبت)، بیشتر (کمتر) از واقع است. درنتیجه، اطلاعات مسئولیت­پذیری اجتماعی بار اطلاعاتی داشته و جزء اطلاعات مربوط در تصمیم­گیری سرمایه­گذاران محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها