طراحی مدل فرایندی نیل به مدیریت منابع انسانی باتعهد بالا در سازمان‌های دولتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، ارائه مدلی مناسب جهت دستیابی سازمان‌های دولتی ایران به مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا با توجه به ویژگی‌های خاص آن‌ها می باشد، که به کارگیری آن موجب افزایش تعهد کارکنان به سازمان و افزایش بهره‌وری وعملکرد اقتصادی بهتر و توسعه بیشتر منابع انسانی سازمان می‌شود. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. جامعه تحقیق گروه خبرگان شامل اساتید و مدیران مدیریت منابع انسانی سازمان‌های دولتی ایران می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه طیف 5 گزینه‌ای لیکرت و مقایسات زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن تایید شد. مدل با نظرات خبرگان به روش دلفی فازی طراحی شد. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره فازی استفاده شد. از روش دیمتل فازی برای تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری استفاده شد و حل آن نشان داد که در بین معیارهای اصلی، "آموزش" تأثیرگذارترین مولفه در افزایش تعهد وبهره‌وری سازمان‌ها و "اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی" تأثیرپذیرترین معیار در این رابطه می‌باشد که باید بهبود یابد. ازروش فرآیند تجزیه-وتحلیل شبکه فازی برای تعیین اهمیت اقدامات مدیریت منابع انسانی مؤثر در تعهد بالا استفاده شد و حل آن نشان داد که "رعایت مصلحت عامه" بیشترین اهمیت را در تعهد بالا دارد. و در نهایت یافته‌های رتبه بندی ویژگی‌های تعهد بالا با استفاده از روش تحلیل روابط خاکستری نشان داد که "تعهدسازمانی بالا" در بین ویژگی‌های تعهد بالا رتبه اول را دارد.

کلیدواژه‌ها