بررسی رابطه مولفه‌های هوش هیجانی تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺴﺆولیت ﺣﺴﺎس و دﺷﻮاری درﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎدﻻت و اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺰارش‌ﻫـﺎی ﻣـﺎلی، جهت اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮوه‌های ذﯾﻨﻔـﻊ به منظور ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮکت‌ها دارﻧﺪ، بنابراین ارائه اطلاعات با کیفیت نامطلوب موجب سلب اعتماد عموم به حسابداران می‌گردد. در این پژوهش سعی شده است تا رابطه مولفه‌های هوش هیجانی تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی و کیفیت گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار گیرد، لذا تاثیر هریک از این مولفه‌ها بر میزان بهبود کیفیت گزارشگری مالی مورد سنجش قرار گرفت. ابزارهای این پژوهش، شامل پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ(متغیر مستقل) و اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1396 جهت آزمون کیفیت گزارشگری مالی (متغیر وابسته) بوده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مولفه‌های هوش هیجانیتهیه‌کنندگان صورت‌های مالی(شامل خودآگاهی، خود تنظیمی، خود انگیزشی، مهارت همدلی، مهارت اجتماعی) تاثیر مثبت و معنی‌داری برکیفیت گزارشگری مالی دارد، به گونه‌ای که به ازای یک واحد تغییر در هریک از مولفه‌های هوش هیجانی موجب تغییرات عمده درجهت مثبت ومعنادار درکیفیت گزارشگری مالی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها