شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

در این تحقیق به شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم­های اطلاعاتی منابع انسانی در استانداری قزوین پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارشناسان اداری استانداری قزوین، با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و 5 سال سابقه کاری می­باشد. با مراجعه به اداره کارگزینی تعداد کارشناسان 159 نفر تعیین شده است. روش نمونه‌گیری نیز هدفمند می­باشد. روش این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی می­باشد. همچنین از نظر ماهیت تحقیق از نوع همبستگی می­باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. به‌منظور طبقه­بندی عوامل از تحلیل عاملی اکتشافی و به‌منظور بررسی معناداری عوامل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. در نهایت نیز با استفاده از تحلیل مسیر اثر عوامل در نظر گرفته شده بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی بررسی شده است. طبق نتایج تحقیق نوع سیستم، مزایای استفاده از سیستم، رضایت کاربران، برنامه‌های کاربردی، پذیرش سیستم و اثربخشی هزینه‌ها بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی پذیرفته شده است. در نهایت نیز می‌بایست خاطر نشان نمود که با استفاده از ضریب مسیرهای محاسبه شده به رتبه‌بندی عوامل شناسایی شده پرداخته شد، طبق نتایج بدست آمده پذیرش سیستم در رتبه اول و اثربخشی هزینه در رتبه آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها