شناسایی میزان رابطه ابعاد اندازه‌گیری کیفیت خدمات لجستیک در شرکت‌های حمل ونقل کالا در بازار ایران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

امروزه بر کسی پوشیده نیست که راه رسیدن به فرایند توسعه اقتصادی تنها با عبور از پل مستحکمی به نام حمل و‌نقل امکان‌پذیر است. از سوی دیگر در فضای رقابتی شدید کنونی، کلید مزیت رقابتی پایدار، ارائه خدمات با کیفیت بالا است. در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی نگرش و پاسخگویی 150 نفر از مدیران بازرگانی فروش شرکت‌های تولیدی وارد کننده و صادر کننده به‌عنوان جامعه آماری به موضوع سنجش میزان رابطه ابعاد کیفیت خدمات شرکت‌های مذکور پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و پیمایشی است. با استفاده از یک پرسشنامه، نگرش افراد نمونه مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نرم‌افزار‌های AMOS , SPSS به آمار توصیفی و استنباطی و طراحی SEM دست پیدا کردیم. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که هر پنج بعد قابلیت اطمینان، ملموس بودن، ضمانت و تضمین، پاسخگویی و همدلی بصورت دو به دو با یکدیگر ارتباط دارند. نکته قابل توجه در این پژوهش ارتباط منفی دو بعد پاسخگویی و ملموس بودن خدمات می‌باشد. با تحقیقات بیشتر، این پژوهش به این نتیجه رسیده است شرکت‌های حمل و‌نقل علیرغم دارا نبودن یا مواجهه با کمبود تجهیزات حمل و‌نقل، با بکارگیری کامیون‌های باری که در تملک خود شرکت نمی‌باشد از عهده تعهدات خود برآمده و سعی در راضی نگهداشتن مشتریان خود و حفظ سهمشان از بازار رقابت دارند.

کلیدواژه‌ها