تبیین عوامل مرتبط با اجرای خط‌مشی‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ارائه مدلی مطلوب

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل مرتبط با اجرای خط‌مشی­های سازمان است. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی، در دسته پژوهش­های توصیفی و به روش پیمایشی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه اجرا شده­ است. در این پژوهش، ابتدا عوامل مرتبط با اجرا از مجموعه مقالات و مصاحبه‌های خبرگی، شناسایی شده و از بین آنها، 7 عامل و 30 شاخص که جامعیت بیشتری داشتند، انتخاب و مدل اولیه به صورت فرم نظرسنجی به همراه سؤالات باز، در اختیار خبرگان قرار گرفت که پس از اجرای فن دلفی، 8 عامل و 37 شاخص شناسایی شدند. جامعه آماری این پژوهش، در مرحله دلفی، 30 نفر از کارشناسان ارشد سازمانی مجری خط‌مشی­ها و اساتید دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم­گیری و خط­مشی‌گذاری و چند نماینده مجلس و یک نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مرحله سنجش اعتبار مدل، 120 نفر مدیر و کارشناس و کارمند حوزه حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی و 28 اداره تابعه در شهرستان­های این استان است و به کمک فرمول مورگان حجم نمونه 92 نفر محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، معادلات ساختاری در نرم­افزار لیزرل است. نتایج بیانگر تأیید مدل پیشنهادی بود.

کلیدواژه‌ها