بررسی رابطه بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی در ایران با الگوی غیرخطی

نویسندگان

1 کارشناسی ‌ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

با توجه به اهمیت رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور، شناخت عوامل مؤثر بر رشد از اهمیت زیادی برخوردار است. از میان عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه بازار سهام مورد توجه اغلب محققین و دولتمردان قرار گرفته و تلاش‌هایی برای توسعه بازار سهام در کشورهای مختلف، صورت گرفته است. با توجه به وجود دیدگاه‌های متضاد در این زمینه، بررسی تأثیر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی در هر کشور باید با توجه به اطلاعات همان کشور، صورت گیرد. لذا، در پژوهش حاضر هدف بررسی تأثیر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی کشورهای جهان و مدل‌سازی رابطه بین آن‌ها بود. بدین منظور از مدل رگرسیون خطی و غیرخطی پانل گشتاور تعمیم یافته استفاده شد. متغیر وابسته رشد تولید ناخالص داخلی و متغیر مستقل شامل توسعه بازار سهام و متغیرهای کنترل شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کل سرمایه‌گذاری، تجارت آزاد و تورم بودند. نتایج نشان دادند که تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بستگی به کشور مورد بررسی و مدل مورد استفاده دارد.

کلیدواژه‌ها