تبیین الگوی عوامل موثر بر ناب بودن زنجیره تأمین در حوزه فراساحل صنعت نفت و گاز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

امروزه، با توجه به افزایش روزافزون رقابت میان سازمان ها و محیط های نامطمئنی که به واسطه تغییرات فراوان در نیازهای مشتریان ایجاد شده، استفاده از یک زنجیره تأمین کارا، می تواند به عنوان مزیت رقابتی برای هر سازمانی به شمار آید. در این زمینه، یکی از راهکارها، رویکرد ناب است. رویکرد ناب، به حذف اتلاف ها در زنجیره تأمین کمک می کند. از جانب دیگر براساس شرایط کشور ایران و وجود منابع نفت و گاز فراوان، پیاده سازی رویکرد ناب در زنجیره تأمین سازمان هایی که در این خصوص فعالیت می کنند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.به منظور انجام این مطالعه که در یکی از بزرگترین شرکت های فعال در بخش فراساحل نفت و گاز اجرا شده ، در ابتدا با مرور ادبیات ، هشت عامل اساسی که سبب ناب بودن زنجیره تأمین می شوند، شناسایی شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه و توزیع میان نمونه آماری و انجام تحلیل های آماری، موثر تشخیص داده شدند. سپس با استفاده از رویکرد الگو سازی ساختاری تفسیری، الگوی تحقیق تدوین شد. بر اساس این الگو، « رهبری و مدیریت»، تأثیرگذارنرین عامل و« کمینه سازی زمان تحویل» به عنوان تأثیرپذیرترین عامل مشخص گردیدند. در گام بعد، از ابعاد کمی و کیفی به اعتبار سنجی الگو پرداخته شد. نهایتاً، بر اساس سطح بندی الگو و اولویت عوامل، پیشنهاداتی جهت ناب سازی فرایند تأمین کالا در بخش فراساحل صنعت نفت و گاز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها