شناسایی خطرحسابرسی، مبتنی برمدیریت خطر جامع و راهبری شرکتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

چکیده

شناسایی وارزیابی خطر حسابرسی، کلیدی ترین بخش فرآیند حسابرسی مبتنی برخطر است. خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر این که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند. هدف این پژوهش شناسایی خطرحسابرسی، مبتنی برمدیریت خطر جامع و ویژگی های راهبری شرکتی است. بدین منظور از معیارهای انحراف از استانداردهاوقوانین، خطر جامع وویژگی های راهبری شرکتی بهره برده شد.در تحقیق حاضر مناظر اندازه گیری مدیریت خطر جامع شامل مخاطرات عملیاتی، استراتژی، گزارشگری و قوانین و مقررات و ویژگی های راهبری شرکتی شامل استقلال هیأت مدیره، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و دوگانگی مدیریت  است. این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی یازده ساله 1396-1386 شامل 957 سال- شرکت به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. سپس با طرح سوالات بصورت  زوجی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اهمیت معیارهای خطر حسابرسی تعیین گردید. یافته های پژوهش حاکی است بین استقلال هیأت مدیره، و خطر قوانین مقررات، با خطر حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها