شناسایی واولویت بندی عوامل اثرگذار بر مدیریت ارزش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی،واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

امروزه تئوری های مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت­ دانایی، مدیریت توسعه و مدیریت ارزش بعنوان مکاتب نوین مدیریت شناخته می شوند. پایه و اساس فرهنگ هر سازمانی، ارزشهای آن سازمان می باشد. سیستم مدیریت ارزش، ارزش را در سه گام خاص ، تعیین ارزشهای محوری سازمان ، همگانی کردن ارزشهای تعیین شده وهمسو کردن فعالیتها و اقدامات سازمان با ارزشها تعریف می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر مدیریت ارزش است که در آن پژوهشگر به دنبال چگونگی ایجاد مدیریت ارزش در اداره کل مدیریت آموزش صدا و سیما است. پژوهش از نظر هدف کاربردی­ و ­به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفته است . جامعه آماری  تحقیق کلیه مدیران وکارشناسان آموزش مراکزآموزشی صدا و سیمای کشور (121نفر) می باشند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته­است . روائی پرسشنامه از طریق تائید خبرگان و  پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 96/0 به تائید رسید و در نهایت سوالات فرعی پژوهش از طریق روش تی آزمون شدند. طبق نتایج تحقیق تاثیر شاخص های  ارزش اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، مذهبی و زیبایی بر اثربخشی سیستم  مدیریتی ارزش اداره کل آموزش صدا و سیما   تائید شده اند . با توجه به نتایج رتبه­بندی آزمون فریدمن از بین کلیه عوامل این پژوهش، عوامل ارزش اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی وزیبایی بیشترین و عوامل ارزش سیاسی و مذهبی کمترین اثرگذاری را بر مدیریت ارزش در اداره کل مدیریت آموزش صدا وسیما دارد.

کلیدواژه‌ها