بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی زنجیره تامین بر عملکرد آن با میانجی‌گری تاب‌آوری زنجیره تامین

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

اختلالات در شرکت­ها ممکن است از سوی مشتریان، تامین­کنندگان و عوامل دیگر زنجیره تامین باشد که باعث بروز آسیب­هایی همچون هزینه­های بالاتر، عملکرد ضعیف، فروش از دست رفته، سود کمتر، ورشکستگی و غیره در زنجیره تامین می­شود. برای جلوگیری از این آسیب­ها و بهبود عملکرد، ایجاد تاب­آوری در زنجیره تامین به فعالیت مهمی برای شرکت­ها و مدیران در زنجیره تامین تبدیل شده است. برای دست­یابی به این هدف، شناسایی و بهبود عوامل موثر بر تاب­آوری زنجیره تامین برای مدیران ضروری است. در این تحقیق تاثیر قابلیت­های پویایی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین با میانجی­گری تاب­آوری زنجیره تامین و همچنین تاثیرات مستقیم قابلیت­های پویایی زنجیره تامین بر تاب­آوری و عملکرد زنجیره تامین توسط معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می­گیرد. طبق نتایج، تاثیر مثبت قابلیت­های یکپارچگی و انعطاف­پذیری بر روی عملکرد زنجیره تامین با میانجی­گری تاب­آوری تایید و تاثیر قابلیت­های خارجی بر عملکرد زنجیره تامین با میانجی­گری تاب­آوری رد می­شود. همچنین، نتایج تاثیرات مثبت تاب­آوری زنجیره تامین و قابلیت انعطاف­پذیری بر عملکرد زنجیره تامین و قابلیت­های یکپارچگی و انعطاف­پذیری بر تاب­آوری را تایید؛ و تاثیرات مثبت قابلیت­های خارجی بر تاب­آوری و قابلیت­های خارجی و  یکپارچگی بر عملکرد زنجیره تامین را رد می­کند.

کلیدواژه‌ها