طراحی مدل پیش‌بینی توانایی استراتژیک مدیران

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین مدل پیش‌بینی توانایی استراتژیک مدیران بر اساس تشخیص حرفه‌ای، پشتیبانی سازمانی، تنوع شغلی و سازگاری شغلی در اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان فارس در سال 1397. بود. این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه‌ىآماری، شامل کلیه کارکنان اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان فارس بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. نمونه برآورد شده با استفاده از این جدول 140 نفر بود. برای انتخاب تعداد نمونه آماری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شد. برایاندازه‌گیریمتغیرهایپژوهشازپرسشنامه‌های توانایی استراتژیک هیل و جونز، تشخیص حرفه‌ای بیکر؛ تنوع شغلی هاکمن و اولدهام و حمایت سازمانی آلن و همکارانش و سازگاری شغلی دیویس استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده‌ از روش‌‌های مختلف آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل آماری داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت.اثر مستقیم و مثبت تنوع شغلی بر توانایی استراتژیک مدیران برابر با 75/0 است؛ اثر مستقیم و مثبت حمایت شغلی بر توانایی استراتژیک مدیران برابر با 63/0 است.اثر مستقیم و مثبت تشخیص حرفه‌ای بر توانایی استراتژیک مدیران برابر با 79/0است؛ اثر مستقیم و مثبت سازگاری شغلی بر توانایی استراتژیک مدیران برابر با 61/0 است؛اثر غیرمستقیم و مثبت تشخیص حرفه‌ای و توانایی استراتژیک مدیران از طریق سازگاری شغلی است.اثر غیرمستقیم و مثبت تنوع شغلی و توانایی استراتژیک مدیران از طریق سازگاری شغلی برابر با 317/0 است.اثر غیرمستقیم و مثبت حمایت شغلی و توانایی استراتژیک مدیران از طریق سازگاری شغلی برابر با 311/0 است. تشخیص حرفه‌ای، پشتیبانی سازمانی، تنوع شغلی و سازگاری شغلی در اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان فارس قادر به‌پیش بینی توانایی استراتژیک مدیران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها