قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان پیش بینی برای کارآفرینی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، مرکز ماسال، دانشگاه آزاد اسلامی، ماسال، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 دانشیار، دانشگاه خوارزمی، دانشکده تربیت بدنی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی و ارتباط کارآفرینی سازمانی ادارات ورزش و جوانان شمال ایران از طریق قابلیت یادگیری سازمانی بود. پژوهش حاضر به صورت توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی، و روش انجام پژوهش نیز پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و معاونین و کارشناسان مسئول ادارات ورزش و جوانان شمال ایران بودند(108N= ) و نمونه­گیری به صورت تمام شمار انجام پذیرفت. روایی ابزار اندازه­گیری، با نظر 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. و پایایی ابزار شامل پرسشنامه­های یادگیری گومز و همکاران (2005) و کارآفرینی برون و همکاران (2001) به ترتیب با ضریب­های آلفای کرونباخ 916/0  و 915/0 بدست آمد. و اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی( کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون آنوای یک طرفه (ANOVA) و آزمون­های تعقیبی و رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف، نرمال بودن توزیع داده­ها را نشان داد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان رابطه معناداری وجود دارد علاوه بر این نتایج نشان داد، یادگیری سازمانی پیشگوی مناسبی برای کارآفرینی سازمانی می­باشد. لذا با عنایت به یافته­ها، سازمان­ها می­توانند برای داشتن مدیرانی خلاق، نوآور و کارآفرین به افزایش یادگیری سازمانی منابع انسانی خود توجه ویژه نمایند.

کلیدواژه‌ها