آسیب شناسی شیوه مستندسازی دانش فنی کارکنان و مدیران شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

دانش کارکنان، مهمترین سرمایه شرکت به شمار می آید که حفظ و انتقال این دانش در قالب مستندسازی، یک ضرورت است. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی روشها و چگونگی مستندسازی دانش فنی کارکنان و مدیران شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند می پردازد. این پژوهش از انواع پژوهش توسعه ای کاربردی است که با رویکرد کیفی که به روش تحلیل مضمون صورت گرفته است. ابزار به کار گرفته شده، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و جامعه مورد مطالعه، کارکنان و مدیران شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند بودند که 60 نفر(30 مدیر عامل و 30 کارمند) به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.یافته ها نشان داد دانشی که در شرکتهای تولیدی جریان دارد ترکیبی از دانش چرایی، چه چیزی، چه کسی و چگونگی است که سهم بیشتری از این دانشها از نظر ماهیت، دانش ضمنی است که در اسناد شرکتها منعکس نمی شود. تجربیات، جزئیات فنی، روش کار، تحلیل ها و اشتباهات حین کار مستند نمی شوند و صرفاً کلیات و نتایج در قالب اسناد منتقل می شود. مسائل و مشکلات مستندسازی را می توان در قالب سه نوع موانع فنی، موانع انسانی و موانع اداری واحد مستندسازی طبقه بندی نمود.

کلیدواژه‌ها