تاثیر بازارگرایی بر توسعه خدمات جدید با تاکید بر نقش میانجی استراتژی های‌ نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازارگرایی بر توسعه خدمات جدید با تاکید بر نقش میانجی استراتژی های دوگانه­ نوآوری(اکتشافی و بهره بردارانه) انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا و نحوه گردآوری داده­ها، توصیفی- همبستگی و از شاخه مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک های دولتی و خصوصی استان قزوین بودند و بر اساس نمونه گیری در دسترس، 64 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد. برای گردآوری داد­ها، از پرسشنامه با سوالات بسته مشتمل بر 24 گویه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، و پایایی آن نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده­ها از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشتری مداری و رقیب گرایی به عنوان دو راهبرد بازارگرایی از طریق نقش میانجی نوآوری اکتشافی بر توسعه خدمات جدید اثر دارند. همچنین راهبردهای بازارگرایی از طریق استراتژی های نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه موجب توسعه خدمات جدید بانکها می شوند. بر این اساس مدیران می­توانند برای موفقیت بیشتر خدمات جدید، ضمن تقویت راهبرد بازارگرایی بر دو استراتژی نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه تاکید بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها