تاثیر بازارگرایی بر توسعه خدمات جدید با تاکید بر نقش میانجی استراتژی های‌ نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازارگرایی بر توسعه خدمات جدید با تاکید بر نقش میانجی استراتژی های دوگانه­ نوآوری(اکتشافی و بهره بردارانه) انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا و نحوه گردآوری داده­ها، توصیفی- همبستگی و از شاخه مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک های دولتی و خصوصی استان قزوین بودند و بر اساس نمونه گیری در دسترس، 64 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد. برای گردآوری داد­ها، از پرسشنامه با سوالات بسته مشتمل بر 24 گویه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، و پایایی آن نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده­ها از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشتری مداری و رقیب گرایی به عنوان دو راهبرد بازارگرایی از طریق نقش میانجی نوآوری اکتشافی بر توسعه خدمات جدید اثر دارند. همچنین راهبردهای بازارگرایی از طریق استراتژی های نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه موجب توسعه خدمات جدید بانکها می شوند. بر این اساس مدیران می­توانند برای موفقیت بیشتر خدمات جدید، ضمن تقویت راهبرد بازارگرایی بر دو استراتژی نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه تاکید بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها