جایگاه استراتژی‌های خطرپذیر جدید بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های کارآفرین

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر استراتژی‌های خطرپذیر جدید بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های کارآفرین صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و رویکرد کمی دارد و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران شرکت‌های شهرک صنعتی پرند استان تهران (197 شرکت) تشکیل می‌دهند که از میان آنها تعدادی (125مدیر شرکت) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های گردآوری شده از طریق نرم‌افزارهای Spss و Smart pls تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان‌دهنده تاثیر مثبت و معنادار استراتژی خطرپذیر جدید بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های کارآفرینی می‌باشد و میانگین متغیرهای اصلی پژوهش در جامعه آماری مورد بررسی در سطح قابل قبولی قرار داشته‌اند. همچنین تاثیر سه مولفه متغیر مستقل (نوآوری محصول، وسعت بازار و ائتلاف بازاریابی) بر متغیر وابسته (تشخیص فرصت‌های کارآفرینی) تایید شده اما مولفه تمایز بازاریابی رد شد. در بین ابعاد تاثیرگذار نیز، بعد وسعت بازار تاثیرگذارتر از بقیه بوده است.

کلیدواژه‌ها