بهسازی رفتارهای شهروندی سازمانی با ایجاد محیط سازمانی مطلوب

نویسندگان

1 استادیار، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، پیامدهای مهمی برای سازمان دارد. بروز این رفتارها می‌تواند سبب افزایش اثر بخشی سازمانی شود. جو سازمانی به عنوان ادراکات فرد از سازمانی است که در آن کار می‌کند و احساسی است که فرد نسبت به سازمانش دارد. همچنین مشخص‌کننده فضایی است که به سازمان حکمرانی می‌شود و عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی نقش جو سازمانی در ایجاد محیطی برای افزایش رفتار شهروند سازمانی (OCB) در مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی است. بر این اساس جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی به تعداد 700 نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 248 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از ماهیت توصیفی- همبستگی است. داده­های مورد نیاز به کمک پرسشنامه­های جو سازمانی جاو و لیو  و رفتار شهروندی سازمانی بل و منگاس ، گرد­آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Lisrel و SPSS، از طریق معادلات ساختاری (اس.ای.ام) بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از 5 بعد جو سازمانی، 4 بعد اثر بخشی ارتباطات، رضایت و توافق بر روی رویه­ها، وضوح و روشنی نقش­ها و وضوح و روشنی اهداف بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر داشت اما بین بعد رضایت از پاداش با رفتار شهروندی سازمانی تاثیری یافت نشد. در کل پژوهش حاضر نشان داد که جو سازمانی در ایجاد محیطی برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها