نقش اعتماد کارکنان به مدیران (اعتماد عمودی) بر موفقیت سیستم مدیریت دانش

نویسندگان

1 پژوهشگر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، اعتماد میان مدیران و کارکنان به دلیل اثرات قابل ‌توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان داشته‌اند، بسیار مورد توجه قرارگرفته‌اند. هدف از این تحقیق که انجام‌ گرفته، بررسی تأثیر اعتماد کارکنان به مدیران (اعتماد عمودی) بر موفقیت سیستم مدیریت دانش است. این پژوهش باهدف بررسی نقش اعتماد کارکنان به مدیران در موفقیت سیستم مدیریت دانش در یک معاونت حوزه ICT تهران در سال 1396 انجام گرفت برای استخراج مدل مفهومی، نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با موضوعات و پژوهش‌های پیشین، به‌طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت و مدلی که اعتماد بین مدیران و کارکنان (اعتماد عمودی) و موفقیت سیستم مدیریت دانش را شامل می‌شود، طراحی روابط بین آن‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 75 نفر از مدیران عالی و میانی و کارشناسان و کاربران سیستم مدیرت دانش بوده و از روش سرشماری برای گردآوری داده‌ها استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که بین اعتماد عمودی و موفقیت سیستم مدیریت دانش در حوزه ICT رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد اطمینان، عامل موثر بر اعتماد عمودی دارای کمترین ضریب همبستگی و شایستگی، عامل موثر بر اعتماد عمودی دارای بیشترین ضریب همبستگی با موفقیت سیستم مدیریت دانش است.

کلیدواژه‌ها