طراحی چندهدفه زنجیره تأمین چابک و ارزشی با رویکرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین ‌(ع)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

یک محصول هنگامی که در تعداد مناسب و به موقع و در زمان مناسب به مشتری تحویل داده شود با ارزش است. امروزه، شرکت­ها و مردم با چالش­های چابکی و ارزش­های محوری روبرو هستند که استفاده از هر دو رویکرد و ترکیب آنها در مدل تحلیلی زنجیره تأمین و ادبیات پیشین وجود ندارد. در این پژوهش یک مطالعه مبتنی بر مدل­سازی عدد صحیح خطی در زمینه طراحی شبکه زنجیره تأمین برای رسیدگی به این شکاف تحقیقاتی انجام شده است. زنجیره تأمین مورد نظر در سه سطح تولیدکنندگان، توزیع­کنندگان و مشتریان به صورت چندهدفه، چندمحصولی و چنددوره­ای ارائه شده است. توابع هدف شامل حداکثرسازی چابکی و ارزش­های محوری است. برای حل مدل ریاضی از نرم­افزار گمز استفاده شده است. سپس الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب­سازی نامغلوب اعضای جمعیت ارائه شد و برای اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی نتایج آن با حل دقیق مقایسه شده است. در پایان، نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها