بررسی نقش تعدیلگر تعهد سازمانی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروهMBA، دانشگاه پیام نور، ساری، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چرا کارکنان در برخی از سازمانها می‌توانند در کنار هم ایجاد سینرژی نمایند و عملکرد خویش را بهبود بخشند، در صورتی که در سازمانهای دیگر این امر امکان‌پذیر نیست؟ این سؤالات امروزه افزایش یافته و پاسخ به آنها برای توسعه سازمانها حیاتی هستند. این تحقیق به بررسی نقش تعدیلگر تعهد سازمانی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی می‌پردازد. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است که پرسشنامه‌های تحقیق در بین کارکنان مجتمع سنگ آهن سنگان به عنوان جامعه آماری، توزیع و تعداد 166پرسشنامه مورد تجزیه و تحقیق قرار گرفت. در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارآموس ابتدا از نرمال بودن داده‌ها اطمینان وسپس با استفاده از آزمون‌های آماری و معادلات ساختاری، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاکی از تاثیر معنادار سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی است و همچنین تعهد سازمانی نقش تعدیلگری در رابطه میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی ندارد.

کلیدواژه‌ها