تاثیر جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد توسعه محصول جدید

نویسندگان

1 مربی ، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

جهت گیری استراتژیک پاسخگوی تغییرات محیطی کسب وکار است و بکارگیری استراتژی مناسب در راستای دستیابی به درک فرصت­های موجود، منجر به توسعه محصولات جدید و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به رقبا خواهد شد. پژوهش حاضر که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده­ها از نوع توصیفی – پیمایشی است به بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد توسعه محصول جدید پرداخته است.جامعه آماری پژوهش شامل 260 نفر از مدیران، عرضه کنندگان و فروشندگان صنعت مبلمان بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 155 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده است. داده های لازم از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر عملکرد توسعه محصول جدید تاثیر معناداری دارد. همچنین نتیجه گرفته شد که جهت گیری بازار، جهت‌گیری تکنولوژیک، جهت‌گیری کارآفرینی و جهت‌گیری شبکه­ای بر عملکرد توسعه محصول جدید تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها