چارچوب ارزش های رقابتی: ابزاری مفید برای شناسایی فرهنگ سازمانی در سازمان ها

نویسندگان

1 دکتری، گروه حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، (عهده‌دار مکاتبات)

2 دکتری، گروه حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در شرایطی که روزنامه های مکتوب کشور با کاهش تیراژ و مخاطب روبرو شده اند نقش سازمان آگهی های آن ها بعنوان بخش اقتصادی و رگ حیاتی روزنامه از اهمیت بیشتری برخوردار شده است که با توجه به پویاتر شدن بازار تبلیغات نسبت به گذشته و توسعه فضای مجازی، نیازمند تحول اساسی هستند. در همین راستا شناسایی فرهنگ موجود سازمان به منظور بکارگیری استراتژی های جدید و تعیین میزان آمادگی سازمان برای تغییر، ضروری بنظر میرسد. هدف مقاله حاضر شناسایی وضع موجود فرهنگ سازمانی و فرهنگ مطلوب سازمان به منظور تعیین میزان آمادگی سازمان برای تغییر است. برای تحقق هدف فوق از مدل ارزش های رقابتی کوئین استفاده شد که پرسشنامه آن برای 110 نفر از جامعه آماری تحقیق در سازمان آگهی های روزنامه همشهری ارسال شد. برای بررسی پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده گردید و برای بررسی روایی سازه مدل از روش مقیاس گذاری چند بعدی استفاده شد که از نوآوری های پژوهش حاضر است. در گام بعد ضمن استخراج نیمرخ فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب با استفاده از آزمون های علامت زوج نمونه ای، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن وضعیت موجود فرهنگ سازمان تشریح شد. نتایج نشان داد فرهنگ موجود سازمان در الویت اول سلسله مراتبی ودر الویت دوم تمرکز بر ارزش های فرهنگ بازار است و ارزش های فرهنگ ادهوکراسی که مبتنی بر نوآوری و کار آفرینی است کمتر در آن دیده می شود و وضع موجود با فرهنگ مطلوب از دیدگاه پاسخ دهندگان تفاوت دارد همچنین فرهنگ سازمان بیشترین همبستگی را با فرهنگ سلسله مراتبی نشان داد. نتایج کلی نشان میدهد سازمان با ویژگی های جدید بیشتر مورد توجه ذینفعان داخل و خارج سازمان است و انتظار آن است که ارزش هایی همچون نوآوری در کارها، خلاقیت، ریسک پذیری و کسب منابع جدید در سازمان بیشتر شده و از سوی دیگر ارزش های فرهنگ سلسله مراتبی در سازمان کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها