بررسی رابطه میان بازار گرایی با عملکرد با میانجی بازاریابی کارآفرینانه در بنگاه‌های کوچک و متوسط

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه خوارزمی،البرز ،ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 دکتری،گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان بازار گرایی با عملکرد سازمان و آزمون اثر میانجی متغیر بازاریابی کارآفرینانه است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کسب‌وکارهای کوچک و متوسط استان مازندران می‌باشد که بر اساس فرمول جامعه محدود، در سطح اطمینان 95%تعداد 160 نفر از مدیران، به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد. به‌منظور سنجش روایی  پرسشنامه از روایی صوری و روایی سازه‌ای و جهت سنجش پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به کار رفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و همچنین نرم‌افزار LISREL نسخه 5/8 با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری نشان داد بازار گرایی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد داشته و در حدود 68 درصد از واریانس آن را تبیین می‌کند.همچنین، مشخص شد که متغیر بازاریابی کارآفرینانه از اثر میانجی در رابطه بین بازار گرایی و عملکرد برخوردار است.

کلیدواژه‌ها