مدیریت دانش: حلقۀ ارتباطی میان رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی

نویسندگان

1 کارشناس، مدیریت تدارکات و امور کالا، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران(عهده دار مکاتبات)

3 کارشناس مدیریت تدارکات و امور کالا، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری تحول­آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش است. روش پژوهش حاضر از نظر جمع­آوری داده­ها از نوع کمّی و از نظر روند انجام تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان شاغل در نمایندگی­های یک شرکت بیمه در استان خوزستان می­باشد که با توجه به کم بودن حجم جامعه، از روش سرشماری استفاده شد که در نهایت با جمع­آوری پرسشنامه­های نهایی، تعداد 102 پرسشنامه جمع­آوری گردید. تجزیه­وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم­افزار اِسمارت پی. اِل. اِس (Smart-PLS) صورت پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار رهبری تحول­گرا بر مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی از یکسو و از سوی دیگر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر رفتار شهروندی سازمانی و همچنین، نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی می­باشد.

کلیدواژه‌ها