اثرات اجزای سود بر بازده سهام و ثبات سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 مربی، گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

باتوجه به نقش سود حسابداری به‌عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی افراد ذینفع و تأثیر آن بر بازده سهام شرکت‌ها، در این پژوهش مربوط بودن اجزای سود حسابداری با بازده سهام و ثبات سود در بازار سرمایه ایران بررسی‌شده است. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از داده‌های ترکیبی 132 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1388 تا 1394 انجام‌شده است. نتایج فرضیه اول نشان می­دهد برخلاف یافته­های پژوهش­های پیشین، ثبات جزء تعهدی سود بیشتر از جزء نقدی آن است و نتایج آزمون فرضیه­ دوم نشان می­دهد خالص پرداختی به سهامداران از پایداری بیشتری نسبت به خالص پرداختی به وام دهندگان برخوردار است. نتایج فرضیه سوم نشان می­دهد که جزء نقدی سود بر بازده عادی و بازده غیرعادی سهام تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها