طراحی و تبیین الگوی رتبه بندی سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری، گروه حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تمرکز صرف بر وجوه عملکردی سازمان‌ها (و عدم توجه به ویژگی‌ها، وجوه افتراق ذاتی و عوامل خارج از اراده سازمان‌ها که بر عملکرد آن‌ها تأثیرگذار است)، از جمله مهم‌ترین نقایص سیستم‌های ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی موجود بوده که در پژوهش‌های پیشین نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین‌رو، در این پژوهش سعی شده تا با تعدیل و توسعه کارت امتیازی متوازن[1]، الگویی سفارشی برای رتبه‌بندی سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها طراحی شود. در الگوی مورد نظر، شاخص‌های سیدبندی و عملکردی، توأمان (ولی در دولایه مجزا) مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، از روش دلفی برای فاز طراحی و احصای نظر خبرگان که شامل مدیران کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری مشهد (14 سازمان و 6 شرکت تابعه) بوده‌اند، استفاده شده است. وزن پیشنهادی مشارکت کنندگان به مناظر چهارگانه الگو نیز با استفاده از تکنیک مقایسات زوجی تحلیل سلسله مراتبی، مورد آزمون قرارگرفته و نرخ سازگاری اوزان معادل 019/0 و بیانگر سازگاری مقایسات زوجی بوده است. پس از طراحی الگو (که مشتمل بر 41 شاخص دسته‌بندی شده است)، اقدام به تبیین و پیاده‌سازی نمونه‌ای آن در سازمان‌های پنج‌گانه تابعه حوزه معاونت خدمات شهری مشهد (شامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، سازمان فردوس‌ها و سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل) گردیده است.

کلیدواژه‌ها