بررسی رابطه میان جهت‌گیری استراتژیک بر میزان مسئولیت اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران. (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه میان جهت­گیری استراتژیک بر میزان مسئولیت اجتماعی در شرکت­های صنعتی کرج انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران ارشد در شرکت­های صنعتی شهر کرج تشکیل می­دهند که شامل 3697 نفر بودند. از بین این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌ای به تعداد 348 نفر طبق فرمول کوکران انتخاب گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف تحقیق، کاربردی و ازلحاظ نحوه جمع­آوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده­ها و برای تایید روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و برای سنجش پایایی از نرم افزار SPSS استفاده شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه­های جهت­گیری استراتژیک و مسئولیت اجتماعی هر دو بالای 7/0 بدست آمد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه بود. در این پژوهش جهت تحلیل داده­­ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS و مدل تحلیل مسیر استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد جهت­گیری استراتژیک«ستیزه­جویی در رقابت ، گرایش به نوآوری ، هزینه گرایی و تمایل به خطر» با مسئولیت اجتماعی « بُعد اجتماعی ، بُعد اقتصادی و بُعد محیطی» شرکت­های صنعتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها