بررسی عوامل موثر بر خریدهای ناگهانی و وسواسی با نقش تعدیل کنندگی ارزش شادمندی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، واحد علوم تحقیقات قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

خرید های ناگهانی و وسواسی یکی از جنبه های مهم رفتار مصرف کننده و از مفاهیم با اهمیت در محیط بازاراست.. در این مقاله سعی شده است عوامل موثربر رفتار خریدهای  ناگهانی و وسواسی با نقش ارزش شادمندی در بین مصرف کنندگان کالاهای تند مصرف ایرانی بررسی گردد. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی،از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش توصیفی می باشد.همچنین اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های کمی جمع آوری شده است و روش انجام پژوهش نیز به صورت پیمایشی است. بر اساس فرمول کوکران 508 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش با استفاده از نمونه گیری دردسترس در نظر گرفته شده اند.ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه حضوری می باشد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ وجهت بررسی روایی پرسشنامه از  روایی محتوا بهره گرفته شده است.. نتایج تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده نرم افزارهای SPSSو PLS این موضوع را تبیین می کند که عوامل فردی و محیطی با نقش تعدیل کنندگی ارزش شادمندی، خریدهای وسواسی و ناگهانی را تحت تاثیر قرار می دهند.

کلیدواژه‌ها