طراحی مدل شایستگی های بنیادی و فناورانه مدیران حوزه فناوری اطلاعات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

از آنجا که فهرست استانداردی از شایستگی‌ها وجود ندارد، سازمان‌های مختلف، شرکتها و موسسات، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در سراسر جهان، همه بسته به شرایط و نیازهای خود، چارچوبی را برای شایستگی های مورد انتظار خود تعریف می‌کنند. در همین راستا پژوهش حاضر در پی آن است تا مدلی برای شایستگی های مدیران حوزه فناوری اطلاعات بانک ملت به عنوان یکی از مهمترین قطب های مهم اقتصادی و زیرساخت های حیاتی کشورطراحی نماید، به گونه ایی که بر مشکلات مدل های پیشین فائق آمده وچارچوب مناسبی برای انتخاب و انتصاب مدیران بخش فناوری اطلاعات بانک باشد. لذا با انجام این پژوهش تلاش گردیده تا چالش " نگاه تک بعدی به شایستگی ها " رفع گردد.  این تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد . از لحاظ نوع شناسی، پژوهش در زمره پژوهش های کیفی و در پارادایم قیاسی استقرایی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است. داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با جامعه مدیران ارشد بانک، با استفاده از تحلیل تم کدگذاری شد و مهمترین شایستگی ها استخراج، دسته بندی و به تایید خبرگان رسیده است. ابعاد اصلی شایستگی های شناسایی شده عبارتند از : بعد شایستگی های بنیادی، بعد شایستگی های فناورانه. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مهمترین لایه های شایستگی مدیران حوزه فناوری اطلاعات در بعد شایستگی های بنیادی شامل لایه شایستگی های عمومی فردی و لایه شایستگی های آموزشی و در بعد شایستگی های فناورانه شامل لایه شایستگی های عمومی و لایه شایستگی های حرفه ایی مدیران فناوری اطلاعات است. برای هر یک از این لایه ها هفت بلوک از شایستگی ها شناسایی شده که به تفصیل عنوان گردیده است.

کلیدواژه‌ها