کاهش ریسک درماندگی و هزینه ها در حوزه بانکداری با رویکرد انتخاب شرکا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بانکداری یکی از مولفه های اصلی هر نظام و حکومت محسوب می شود و مدیریت صحیح و ارتقای درست آن یکی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشور می باشد. بانک ها در معرض قرارگیری ریسک های متعدد و همچنین عدم کنترل هزینه های بانکی می باشند؛ در همین راستا می بایست راهکارهای مناسبی جهت بهبود عملکرد بانکها در این راستا اتخاذ نمود. یکی از این روشها، انتخاب شرکا جهت تقسیم و کاهش ریسک و به اشتراک گذاری هزینه ها می باشد؛ به طوری که بتواند ریسک درماندگی بانک را کاهش داده و میزان تسهیم بانک در کنترل هزینه ها را کاهش و منجر به رشد بانک در جهت تامین مالی و انجام امور بانکداری و در نهایت رشد اقتصادی کشور شود. در این پژوهش یک مدل چندهدفه برای انتخاب شرکا در حوزه بانکداری ارایه و در ادامه بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه انجام شده است.

کلیدواژه‌ها