بررسی رابطه بین مؤلفه‌های تاب‌آوری سازمانی با موفقیت و تداوم کسب و کار بانک‌ها

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین راهکارهای موفقیت و تداوم کسب و کار بانک‌ها، ایجاد ظرفیت پایداری به منظور مواجهه با تغییرات و تهدیدات محیطی است. در علم مدیریت رسیدن به چنین هدفی در قالب مفهومی با نام تاب‌آوری سازمانی نمود پیدا می‌کند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه‌های تاب‌آوری سازمانی در بانک آینده بر موفقیت و تداوم کسب‌وکار این بانک است. در این پژوهش از پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس، استفاده شده است، که پس از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از برازش مدل‌های رگرسیونی نتیجه‌گیری شد که تاب‌آوری دارای تأثیر معنی‌دار بر موفقیت و تداوم کسب و کار در بانک آینده است. همچنین این پژوهش از طریق یافته‌های حاصل از مشاهدات و تجارب قبلی، اقدام به ارائه الگو و فرضیه در مورد مؤلفه‌های مؤثر بر تاب‌آوری نموده است. با استفاده از روش‌های پیمایشی برای بررسی عوامل از طریق تحلیل پاسخ‌ها به پرسش‌های مطرح شده، متغیرهای اثرگذار بر تاب‌آوری در 5 دسته شناسایی شد. پس از مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد پژوهش در بانک آینده و گردآوری داده‌ها از خبرگان بانک و معنا دادن به آنچه که جمع‌آوری شده است مشخص شد که مؤلفه‌های راهبردهای سازمانی، تمرکز بانکی، مزیت رقابتی، سپرده‌های بانکی و محصولات و خدمات کلیدی بر تداوم کسب و کار اثرگذار می‌باشند. سپس با استفاده از متغیرهای پژوهش و روش‌های تحلیلی رابطه علت و معلولی بین متغیرها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها