ارائه مدل جبران خدمات مادی و غیرمادی با رویکرد بهره وری نیروی انسانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است تا در حوزه جبران خدمات مادی و غیرمادی، مدل مناسبی با تکیه بر رویکرد بهره وری نیروی انسانی برای شرکت ملی گاز ایران ارائه شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ به سوال زیر است که آیا بین نظام جبران خدمات خدمات مادی و غیرمادی با مدل اثربخشی نظام جبران خدمت (بهره وری نیروی انسانی) در شرکت ملی گاز ایران رابطه معناداری وجود دارد یا نه؟. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارمندان رسمی شرکت ملی گاز ایران می باشد که مشتمل بر ۱۸۸۰۲ نفر می باشد و از این بین، ۳۷۷ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و دوره زمانی تحقیق نیز مشتمل بر سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ می باشد. جهت گردآوری اطلاعات مربوط به متغیرها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شد و سپس با استفاده از تحلیل های همبستگی و رگرسیونی، به آزمون فرضیات پرداخته شد. در نهایت، نتایج آماری حاکی از این امر دارد که، بین نظام جبران خدمت و مؤلفه های آن (مادی و غیرمادی) با متغیر وابسته، یعنی مدل اثربخشی نظام جبران خدمت (بهره وری) رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها