ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت در افزایش توانمندی کارکنان

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

در این تحقیق، تأثیر اجرای دوره­های آموزشی ضمن خدمت در سطوح مختلف مدل کرک­پاتریک بر روی توانمندسازی کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک استان قزوین مورد بررسی قرار گرفته است. بدین­منظور در مدل مفهومی تحقیق که برگرفته از مدل کرک­پاتریک (1959) و ووتن و کمرون (1998) می­باشد، تأثیر اجرای آموزش ضمن خدمت (در سطوح واکنش، یادگیری و رفتار) بر توانمندسازی کارکنان (شامل ابعاد: احساس شایستگی، احساس خودساماندهی، احساس موثر بودن، احساس معنادار بودن و احساس اعتماد)، مورد بررسی و به طور تجربی مورد آزمون قرار گرفت. داده­های مورد نیاز برای انجام این تحقیق از طریق نمونه­گیری تصادفی در میان کارکنان و مدیران اداره ثبت اسناد استان قزوین و در قالب پرسشنامه­ای دو بخشی (آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان) جمع­آوری شد. سپس با بهره­گیری از تحلیل­های آماری مشتمل بر آمار توصیفی (توصیف متغیرها و توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی) و آمار استنباطی (مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثرگذاری اجرای دوره­های آموزشی بر توانمندسازی کارکنان به میزان 0.84 بود. علاوه بر این نتایج نشان داد که اجرای آموزش ضمن خدمت در سطح واکنش، بر توانمندسازی کارکنان اداره ثبت اسناد استان قزوین موثر نبوده، ولی در سطوح یادگیری (0.42) و رفتار (0.33) موثر بوده و میزان این اثرگذاری در سطح یادگیری بیشتر بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دموگرافینیرویانسانیاداره ثبت اسناد و املاک استان قزویناز نظر جنسیت، پست سازمانی، سابقه کاری و میزان تحصیلات درمیزان توانمندی کارکنان بعد از طی دوره­های آموزشیموثر نیست. به عبارت دیگر جنسیت، پست سازمانی، سابقه کاری و میزان تحصیلات، تأثیری در اثربخشی آموزش بر توانمندسازی کارکنان نداشته است.

کلیدواژه‌ها