واکاوی مفهوم انرژی سازمانی وطراحی مدل فرآیندآزادسازی آن در سازمان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران (عهده‌دار مکاتبات).

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سازمان‌های دولتی به‌دلیل عدم وجود فضای رقابتی با معضل بی­انگیزگی و بی‌تفاوتی کارکنان نسبت به اهداف و آینده سازمان مواجه‌اند. آنچهبیشازهرراهکاری می‌تواندسازمان رابهبرون‌رفتاز اینشرایطکمککند،آزادسازیانرژیسازمانیاست. هدف این پژوهش، طراحی مدل فرایند آزادسازی انرژی سازمانی بود. روش پژوهش کیفی، ازنوع نظریة داده بنیاد بود. از بین رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه غرب کشور، مدیران امور مالی و توسعة نیروی انسانی، معاونان توسعه مدیریت و منابع، اساتید دانشگاه در رشته‌های مدیریت و علوم رفتاری و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 35 نفربرای مصاحبة عمیق انتخاب و مصاحبه‌ها تا مرحلة اشباع نظری ادامه یافتند. داده‌ها به‌روش سیستماتیک در سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت تصویر عینی از نظریه ایجاد شده، ارائه گردید. نظریه به‌دست آمده نشان داد که پدیده محوری، یعنی انرژی سازمانی، در فرآیندی از عوامل علی (ارزش‌های اخلاقی، امنیت شغلی، حمایت مدیریت، جبران خدمت، شخصیت، احساس تعلق، آرمان مشترک، اعتماد و هوش هیجانی سازمانی)، زمینه‌ای (شرایط اداری-مدیریتی، شرایط فرهنگی-اجتماعی سازمان و شرایط اقتصادی)، مداخله‌گر (سیاست‌های سازمان، رفتار مدیران، رفتار همکاران، جو سازمانی و ملاحظات خاصسازمانی)، راهبردی (انعطاف‌پذیری، ایجاد هویت مشترک، تشویق و حمایت، مبارزه با فساد اداری، ارتباط اثربخش، کنترل سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت منابع انسانی) آزاد می‌شود و این آزادسازی انرژی سازمانی پیامدهای فردی و سازمانی زیادی را برای کارکنان به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها