ارائه‌ی مدل شناسایی پتانسیل های دانشگاهی در بهبود فضای کسب و کار صنایع کوچک

نویسندگان

1 دانش‌آموخته ارشد، گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه‌ی مدل شناسایی پتانسیل های دانشگاهی در بهبود فضای کسب و کار صنایع کوچک با ‏رویکرد به فرهنگ ملی در ایران شکل گرفت. روش این پژوهش علی – مقایسه ای است و به توصیف شرایط مربوط میپردازد.  جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان دانشگاهی فعال در عرصه‌ی کسب و کار است که با روش هدفمند قضاوتی تعداد 385 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. بررسی های تحلیلی و صورت پذیرفته از تحلیل مدل معادلات ساختاری در ارتباط با این فرضیه گواه بر این موضوع بود که پتانسیل های دانشگاهی تاثیری معنادار و اثر بخش بر بهبود کسب و کار صنایع کوچک دارند.  مدل طراحی شده ابزاری کارآمد در شناسایی مولفه های اثر گذار بر بهبود کسب و کار صنایع کوچک با تکیه بر پتانسیل های دانشگاهی و فرهنگ ملی است.

کلیدواژه‌ها