تأثیر تناسب خودپنداره، ذهنی کارکردی و تعلق عاطفی بر وفاداری مشتریان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد یار ، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ،ایران(عهده‌دار مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

وفاداری مشتری نوعی تعهد عمیق و درونی است که منجر به خرید مجدد یا استفاده مجدد از یک محصول یا خدمت خاص است، با وجود این، اثرات تناسب خود و موقعیتی به صورت بالقوه بر روی تغییر رفتار مشتری تاثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر مشخص کردن تأثیر تناسب خودپنداره، ذهنی کارکردی و تعلق عاطفی بر وفاداری مشتریان بوده است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده‌شده است. روایی محتوایی آن با نظر متخصصان، استادان دانشگاهی و کارشناسان خبره تأیید شد. پایایی ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ در سطح مناسبی قرار داشت. تعداد 400 نفر از شهروندان منطقه 5 شهر تهران نمونه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که روش نمونه‌گیری در دسترس(اتفاقی) بوده است. یافته‌های پژوهش پس از تحلیل مسیر نشان داد که تناسب خود بر ذهنی کارکردی و تعلق عاطفی اثر معناداری می گذارد و همچنین ذهنی کارکردی و تعلق عاطفی نیز بر وفاداری مشتریان تاثیر معناداری گذاشته است.

کلیدواژه‌ها