بررسی رابطه معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی کارکنان

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد، گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی شعب شرق استان مازندران بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 140 نفر از کارکنان بانک کشاورزی شعب شرق استان مازندران بوده است. تعداد 103 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه معنویت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی استفاده شده است. پایایی آن‌ها با محاسبه فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 76/0، 88/0 و 75/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده‌های حاصله، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از داده‌ها نشان داد که بین معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد. هم‌چنین سهم هر یک از مؤلفه‌های معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش‌بینی عملکرد سازمانی کارکنان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها