بررسی تطبیقی مدیریت در اسلام با غرب در حوزه فرآیند مدیریت

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، واحد علوم تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی تطبیقی مدیریت در اسلام با غرب در حوزه فرآیند مدیریت، به عنوان یک پژوهش کاربردی با روش و ماهیت توصیفی، پیمایشی در سال 1394 پرداخته است. جامعه آماری، مدیران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه و مدیران و طلاب حوزه های علمیه شهر کرمانشاه به ترتیب برابر 140 و 93 نفر بوده اند. حجم نمونه مطابق فرمول کوکران، از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای جامعه دانشگاهی و حوزه های علمیه به ترتیب برابر 103  و 75 نفر محاسبه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته 38 گویه ای با پاسخ های 5 درجه ای طیف لیکرت است که روایی آن توسط متخصصین تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برابر 869/0 به دست آمد. اطلاعات مختلف با نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از آزمون U من ویتنی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از بخش میدانی، نشان می دهد مدیریت در اسلام با مدیریت در غرب در ویژگی های ماهیت، مبانی، اصول و هدف، دارای تفاوت های بنیادین هستند و در برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، تصمیم گیری، کنترل و هماهنگی که از مؤلفه های اصلی مدیریت می باشند، در روش اجرا متفاوت هستند. چون اختلاف در روش برای برنامه ریزی و هماهنگی، حداقل بود از آن صرف نظر و به عنوان تشابه از آنها یاد می شود. همچنین در نتایج مطالعات کتابخانه ای، حاصل مطالعات که تفاوت دیدگاه های صاحبنظران را در مورد مدیریت در اسلام و غرب نمایش می دهد، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها